Nguri-uri Kabudayan -> Ajar Basa Jawa


Gemblenging tekad murih endahing kagunan

Para siswa prayogi nyinau seni warisane para leluhur. Supados warisan kala wau mboten ical kamangsa dening ombaking jaman. Seni karawitan dalah pedhalangan perlu dipun uri-uri murih basuki lestari.

Angawikana ing wekdaling mangsa kala yen badhe nggelaraken kagunan, kareksaaa saking wedaling ulat, kedaling ilat, patraping pratingkah, tigang prekawis punika jatosing tata krami, yen saged matrapaken manggih wilujeng, nanging yen mboten saged matrapaken wakasan awon ical tata kraminipun, mboten kalabetan ing yuda-nagari.

Yen badhe nguningani salabeting manah, kadi nguningani wates salebeting toya, gaganging sekar tunjung binedhola kauningan; kadosta: yen priyantun kawawasa wicantenipun lan lenggah tataning tembung yekti ngangkah-angkah; yen pandhita putusing ngelmi sabar maklum momot mengku; yen pujangga patitis ing wicara, saged ngecani manahing tiyang sanagari.

Tulisan ingkang wonten tigang paragraph kala wau dalem serat persis kados ingkang sampun kaserat wonten buku’Sinau Unggah-Ungguhing Boso Jawi’ Karangan Partini B, M.Hum. Sakderengipun dalem badhe nyuwun pangapunten mbok bilih anggenipun dalem badhe nyerat salajengipun mbok menawi kathah lepatipun. Amargi dalem inggih nembe saweg sinau. Mbokmenawi mangke kacampuran basa Indonesia hehehe,

Sejatinipun dalem mundhut buku menika namung iseng, amargi ingkang dalem mangertosi kathah buku-buku basa Jawi ingkang mboten leres anggenipun nyerat. Upaminipun : nyilih dipunserat nyileh, sampun dipun serat sampon, lsp. Nanging buku menika benten. Buku menika malah langkung kathah basa kawi lan basa jawi ingkang radi njlimet (model-model basa ingkang wonten kraton utawi wonten pedhalangan).

Tigang paragraph kala wau sejatinipun ngendikan bab tata krami. Wekdal maos ingkang paragraph setunggal dalem taksih mudheng napa maksudipun. Nanging mlebet paragraph kalih lan tiga ngantos pinten-pinten jam dalem tetep mawon bingung.

Ringkesing crita dalem ngandelaken senjata pamungkas inggih menika SMS ibu’ hehehe, Dalem serat paragraph kalih dados tigang karakter SMS. Paragraph tiga semanten ugi. Ibu’ mboten bales SMS kula nanging malah telepon. Ngendikane ‘Arep dinggo ngapa? Dalem lajeng matur naming pengin ngerti artinipun bu’. Lajeng ibu’ kaliyan bapak njelasaken intinipun kalih paragraph kala wau. Intinipun tigang paragraf kala wau nerangaken menawi tata krami ingkang kedah dipungatosaken inggih menika ulat ingkang sae (ramah), tutur (omongan) lan pratingkah (perilaku) ingkang becik. Kula kinten namun semanten eh ternyata taksih wonten lajengipun. Sedinten sasampune ibu telp menika ibu telp malih. Ibu’ ngendikan langkung rinci prekawis kalih bab ingkang dalem tangletaken sakderengipun.

Ana candhake ….

Advertisements

7 responses

 1. ya kuwe pancen tata krama sing kudu digatekna nang mbakyune Dian go urip nang donya kie. aja kelalen dilakoni ya.. tolong dibantu.. tolong dibantu… Simsalabim jadi apa prok.. prokk.. prokk! jare om Parno sih kaya kuwe

  1. nggih-nggih :))

 2. […] Ini adalah lanjutan tulisan saya sebelumnya mengenai Nguri-uri kabudayan ; Ajar basa Jawi […]

 3. ngomong apa si Yan di atas tu? :)). Terjemahkan …

  1. hahahahah,
   cari di google basa jawa :p

 4. Salut sanget dumateng para sedherek ingkang purung nguri-nguri kabudayaan dan basa Jawa..

  Salam,
  Tukang Pertalan – Pasuruan

  1. Nggih, salam ugi kagem panjenengan, nuwun sampun mampir wnten blog kula menika 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: