Tag Archives: basa jawi

Nguri-uri Kabudayan; Ajar Basa Jawa 2

Ini adalah lanjutan tulisan saya sebelumnya mengenai Nguri-uri kabudayan ; Ajar basa Jawi

Tegesipun pharagraf 2 lan 3 inggih menika :

Ngupaya wekdal badhe nggunaaken kabisan kanthi migunaaken polatan sumeh wekdaling pangandikan, subasita, dados agemanipun sedaya ingkang badhe ngginaaken tata krami emanipun mboten kalebet ing pranatan pamarentah.

Kanthi pawadan penggalih ingkang lebet mawi dhasar raos pangraos jembaripun kados seganten ingkang tanpa pagut bebasan pindha sekar ingkangmaca warna, datan saged kawawa lan pindhaning sang sitaresmi rawuh manuhara sabda pangandikanipun upamiya ginambaraken pujangga, resi, wasi paring pangandika sasat mangertos sakderenging winarah. Mula pangandikanipun saged ngemenaken dhateng manahipun kawula saknegara.

Lajeng kesimpulanipun :

pharagraf 2 : Yen wong ngomong kudune ulat sumeh, basa sopan santun, wasis (pinter), subasita (sopan santun/unggah-ungguh), tata karma minangka sanguine pasrawungan.

pharagraf 3 : Pitedah, piker lan pambudidaya kawruh lan ngilmi sageda kangge sangu pasrawungan kados hajeging mandira ngrembuyung hangayomi sagung dumadi sikap sifate nirua pandhita kaya resi wasi, pujangga lan lan dwija (guru).

Basa Jawa sepertinya mudah tetapi sangat rumit, terlebih jika sudah termasuk bahasa jawa Krama maupun bahasa kawi. Lebih rumit lagi.
Meskipun begitu bahasa jawa atau bahasa daerah pada umumnya harus tetap dilestarikan karena itu termasuk kearifan lokal masing-masing tempat yang mencirikan masing-masing tempat itu. bagimana melestarikannya, dengan tetap menggunakannya ketika ada kesempatan. 🙂

Advertisements

Nguri-uri Kabudayan -> Ajar Basa Jawa

Gemblenging tekad murih endahing kagunan

Para siswa prayogi nyinau seni warisane para leluhur. Supados warisan kala wau mboten ical kamangsa dening ombaking jaman. Seni karawitan dalah pedhalangan perlu dipun uri-uri murih basuki lestari.

Angawikana ing wekdaling mangsa kala yen badhe nggelaraken kagunan, kareksaaa saking wedaling ulat, kedaling ilat, patraping pratingkah, tigang prekawis punika jatosing tata krami, yen saged matrapaken manggih wilujeng, nanging yen mboten saged matrapaken wakasan awon ical tata kraminipun, mboten kalabetan ing yuda-nagari.

Yen badhe nguningani salabeting manah, kadi nguningani wates salebeting toya, gaganging sekar tunjung binedhola kauningan; kadosta: yen priyantun kawawasa wicantenipun lan lenggah tataning tembung yekti ngangkah-angkah; yen pandhita putusing ngelmi sabar maklum momot mengku; yen pujangga patitis ing wicara, saged ngecani manahing tiyang sanagari.

Tulisan ingkang wonten tigang paragraph kala wau dalem serat persis kados ingkang sampun kaserat wonten buku’Sinau Unggah-Ungguhing Boso Jawi’ Karangan Partini B, M.Hum. Sakderengipun dalem badhe nyuwun pangapunten mbok bilih anggenipun dalem badhe nyerat salajengipun mbok menawi kathah lepatipun. Amargi dalem inggih nembe saweg sinau. Mbokmenawi mangke kacampuran basa Indonesia hehehe,

Sejatinipun dalem mundhut buku menika namung iseng, amargi ingkang dalem mangertosi kathah buku-buku basa Jawi ingkang mboten leres anggenipun nyerat. Upaminipun : nyilih dipunserat nyileh, sampun dipun serat sampon, lsp. Nanging buku menika benten. Buku menika malah langkung kathah basa kawi lan basa jawi ingkang radi njlimet (model-model basa ingkang wonten kraton utawi wonten pedhalangan).

Tigang paragraph kala wau sejatinipun ngendikan bab tata krami. Wekdal maos ingkang paragraph setunggal dalem taksih mudheng napa maksudipun. Nanging mlebet paragraph kalih lan tiga ngantos pinten-pinten jam dalem tetep mawon bingung.

Ringkesing crita dalem ngandelaken senjata pamungkas inggih menika SMS ibu’ hehehe, Dalem serat paragraph kalih dados tigang karakter SMS. Paragraph tiga semanten ugi. Ibu’ mboten bales SMS kula nanging malah telepon. Ngendikane ‘Arep dinggo ngapa? Dalem lajeng matur naming pengin ngerti artinipun bu’. Lajeng ibu’ kaliyan bapak njelasaken intinipun kalih paragraph kala wau. Intinipun tigang paragraf kala wau nerangaken menawi tata krami ingkang kedah dipungatosaken inggih menika ulat ingkang sae (ramah), tutur (omongan) lan pratingkah (perilaku) ingkang becik. Kula kinten namun semanten eh ternyata taksih wonten lajengipun. Sedinten sasampune ibu telp menika ibu telp malih. Ibu’ ngendikan langkung rinci prekawis kalih bab ingkang dalem tangletaken sakderengipun.

Ana candhake ….